Algemene Voorwaarden Shoes@Work


1. Toepasselijkheid
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, tussen Shoes@Work en haar wederpartij, aanbiedingen en toekomstige (rechts) betrekkingen daaronder begrepen. Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken.
1.2 Indien op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarende karakter op enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe zodat
daarop wel een beroep kan worden gedaan. In dat geval blijven de overige bepalingen in de Algemene Voorwaarden van kracht. 1.3 In geval de inhoud van deze voorwaarden in strijd zijn met eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de wederpartij prevaleren de algemene voorwaarden van Shoes@Work

2. Aanbiedingen/ totstandkoming overeenkomst
2.1 Iedere aanbieding van Shoes@Work is vrijblijvend en dient als één geheel te worden beschouwd, tenzij hiervan uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
2.2 Een aanbieding die vergezeld gaat van een begroting, plannen, catalogi of andere bescheiden, blijven te allen tijde eigendom van Shoes@Work en mogen niet worden vermenigvuldigd noch aan derden ter inzage worden gegeven.
2.3 Shoes@Work behoudt zich het recht voor bestellingen onder rembours te leveren.

3. Totstandkoming overeenkomst
3.1 Indien de wederpartij een opdracht plaatst, komt de overeenkomst eerst tot stand nadat Shoes@Work deze schriftelijk aanvaardt, dan wel een begin met de uitvoering maakt.
3.2 Indien en voor zover geen opdrachtbevestiging is verzonden geldt de factuur als opdrachtbevestiging.

4. Prijzen
4.1 Alle prijsopgaven geschieden onder voorbehoud van prijswijzigingen.
4.2 Wijzigingen in inkoopprijzen, loon- en materiaalkosten, sociale- en overheidslasten, vrachtkosten, douanetarieven, verzekeringspremies en andere kosten, die betrekking hebben op de overeengekomen prestatie, geven Shoes@Work het recht de overeengekomen prijs te wijzigen.

5. Levering en levertijd
5.1 Levering vindt plaats aan het door de wederpartij opgegeven adres, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
5.2 Een door Shoes@Work opgegeven levertijd is gebaseerd op de ten tijde van de overeenkomst geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van derden, op de door die derden verstrekte gegevens. De levertijd geldt als indicatie en niet als fatale termijn. Shoes@Work zal zich inspannen de overeengekomen levertijd zoveel mogelijk in acht te nemen.
5.3 Bij overschrijding van de levertijd heeft de wederpartij geen recht op enige schadevergoeding. De wederpartij is slechts gerechtigd de overeenkomst te ontbinden of het betreffende gedeelte van de overeenkomst op te schorten indien de overschrijding van de levertijd zodanig is dat van de wederpartij in redelijkheid niet kan worden verlangd dat hij het betreffende gedeelte van de overeenkomst in stand laat dan wel zijn verplichtingen niet opschort en dan nog eerst nadat Shoes@Work een redelijke termijn is gesteld om de verplichtingen na te komen en Shoes@Work daaraan niet heeft kunnen voldoen.
5.4 De levertijd vangt aan op de dag van de totstandkoming van de overeenkomst.
5.5 Vanaf het moment van totstandkoming van de overeenkomst is het gekochte voor rekening en risico van de wederpartij.

6. Transport/risico
6.1 Transport en/of verzending vindt plaats voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij anders overeengekomen. Indien de verkochte zaak door een door Shoes@Work aangewezen vervoerder bij de wederpartij wordt bezorgd, is de zaak voor risico van de wederpartij van de aflevering af, ook indien de eigendom nog niet is overgegaan op de wederpartij.
6.2 De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt indien geen nadere aanwijzing door de wederpartij aan Shoes@Work is verstrekt, door Shoes@Work bepaald. Specifieke wensen van de wederpartij ten aanzien van het bovenstaande worden slechts uitgevoerd indien de wederpartij hiervan de meerkosten draagt.

7. Eigendomsvoorbehoud
De door Shoes@Work geleverde zaken blijven het eigendom van Shoes@Work totdat de wederpartij de koopsom volledig heeft voldaan. Het is de wederpartij niet toegestaan de zaken te verpanden of hierop enig ander recht te vestigen.

8. Betaling en zekerheid
8.1 Facturen van Shoes@Work dienen uiterlijk op de vervaldag van de factuur te worden voldaan. Betaling dient te geschieden in de overeengekomen valuta zonder verrekening, korting of opschorting uit welke hoofde dan ook. Ingeval van niet tijdige betaling verkeert de wederpartij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is de wederpartij rente verschuldigd ten bedrage van 1,5% per maand of een gedeelte daarvan met een minimum van de wettelijke rente per jaar en heeft Shoes@Work recht op buitengerechtelijke incassokosten zijnde 15% van de vordering.
8.2 Ingeval van niet tijdige betaling, liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de wederpartij worden alle betalingsverplichtingen van de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
8.3 Ingeval van niet tijdige betaling behoudt Shoes@Work zich het recht voor (toekomstige) leveringen op te schorten.
8.4 Shoes@Work is steeds gerechtigd om hetgeen zij al dan niet opeisbaar of onder voorwaarde van de wederpartij heeft te vorderen, te verrekenen met een al dan niet opeisbare vordering van de wederpartij op Shoes@Work.
8.5 De wederpartij is verplicht op eerste verzoek van Shoes@Work terstond genoegzaam en in de door Shoes@Worki gewenste vorm zekerheid te stellen en deze zo nodig aan te vullen voor de nakoming van al zijn verplichtingen. Zolang de wederpartij daaraan niet heeft voldaan, is Shoes@Work gerechtigd zijn verplichtingen op te schorten.
8.6 Indien de wederpartij aan een verzoek als bedoeld in het voorgaande lid niet binnen 14 dagen na een daartoe strekkende aanmaning gevolg heeft gegeven worden al zijn verplichtingen onmiddellijk opeisbaar.

9. Overmacht
9.1 Shoes@Work is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
9.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Shoes@Work geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Shoes@Work niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Shoes@Work of van derden daaronder begrepen. Shoes@Work heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Shoes@Work zijn verbintenis had moeten nakomen.
9.3 Shoes@Work kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten.
9.4 Voor zoveel Shoes@Work ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Shoes@Work gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

10. Aansprakelijkheid
10.1 Indien Shoes@Work toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen, kan zij uitsluitend aansprakelijk gesteld worden ter zake van de vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen de vergoeding voor de achtergebleven prestatie.is niet aansprakelijk voor enige andere vorm van schade.
10.2 De aansprakelijkheid van Shoes@Work veroorzaakt door tekortkomingen wordt beperkt tot het Factuurbedrag dat Shoes@Work in rekening heeft gebracht.
10.3 Het recht van de wederpartij op boete of schadevergoeding ontstaat pas, indien de wederpartij na het ontstaan ervan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is de schade schriftelijk aan Shoes@Work heeft gemeld.
10.4 Iedere aanspraak op betaling van een bedongen boete of op vergoeding van schade vervalt na verloop van een jaar na de gebeurtenis waardoor de boete opeisbaar is geworden of de schade is veroorzaakt,tenzij met de invordering in rechte daarvan binnen genoemde termijn een aanvang is gemaakt.
10.5 Shoes@Work is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van onjuist of onoordeelkundig gebruik door de wederpartij van het geleverde product. 10.6 Ter voorkoming van onjuist en onzorgvuldig gebruik dan wel gebruik van de door Shoes@Work geïmporteerde producten voor doeleinden waarvoor deze producten niet zijn bestemd, is de wederpartij die op haar beurt deze producten aan derden levert gehouden die derden een goede en duidelijke productomschrijving en gebruikshandleiding ter beschikking te stellen.
10.7 De aansprakelijkheid van Shoes@Work is beperkt tot het bedrag van de aansprakelijkheid van de producent.
10.8 De wederpartij vrijwaart Shoes@Work voor alle schade die de wederpartij mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden die verband houden met de door Shoes@Work geleverde zaken.

11. Gebreken/klachttermijnen/retourzendingen
11.1 De wederpartij is verplicht het geleverde terstond bij de aflevering te controleren op eventuele beschadigingen of tekortkomingen en (indien deze zich voordoen) Shoes@Work hiervan onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten.
11.2 Worden zichtbare gebreken of tekortkomingen nadien geconstateerd dan dient de wederpartij deze te vermelden op de afleveringsbon of de factuur en binnen acht dagen na aflevering schriftelijk aan Shoes@Work te melden bij gebreke waarvan de zaken worden geacht te zijn geleverd en ontvangen in de juiste staat. Na het verstrijken van deze termijn wordt de wederpartij geacht het geleverde te hebben goedgekeurd.
11.3 Klachten over facturen dient de wederpartij binnen acht dagen na factuurdatum schriftelijk te melden aan Shoes@Work. Na het verstrijken van deze termijn wordt de wederpartij geacht de factuur te hebben goedgekeurd.
11.4 Het recht van de wederpartij op vergoeding of vervanging van de geleverde zaken vervalt indien de zaken waarover klachten bestaan zijn door de wederpartij of een derde zijn verwerkt, bewerkt, gerepareerd dan wel onoordeelkundig zijn behandeld of gebruikt.
11.5 Retourzendingen worden alleen met toestemming van Shoes@Work verricht. Retourzendingen die zonder toestemming van Shoes@Work worden verricht worden door Shoes@Work niet geaccepteerd en zullen aan de wederpartij worden geretourneerd dan wel zal Shoes@Work voor rekening en risico van de wederpartij tot haar beschikking houden.

12. Toepasselijk recht
12.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen Shoes@Work en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing. De Rechtbank Leeuwarden is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen.
12.2 De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden is doorslaggevend. Ingeval van strijdigheid vaneen van de artikelen uit deze algemene voorwaarden blijven de overige voorwaarden onverkort van kracht.